alternative drivstoffpriser i Norge

CNG-pris i Norge i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-cng-tankstationer-norway

Biogass kan spille en viktig rolle som klimatiltak ved å erstatte fossil energi og redusere utslipp fra husdyrgjødsellagring. I tillegg kan biogass bidra til en sirkulær økonomi ved å bruke organisk avfall på en ressurseffektiv måte. Bruk av bioavfall, restproduktet av biogassproduksjon, kan ha klimagevinster når det erstatter mineralgjødsel. De siste årenes hendelser tyder på at grenseoverskridende biogasshandel med biogass i Norden trolig vil øke i fremtiden, også for Norge. Denne forutsetningen er basert på at utviklingen av flytende biogass (LBG) har gjort transport av biogass billigere og at det reviderte fornybardirektivet kan legge til rette for økt handel med biogass på tvers av landegrensene.

CO2-avgiften på mineralprodukter er et sektorielt virkemiddel som har som formål å utløse lønnsomme reduksjoner i klimagassutslipp. Avgiften bidrar blant annet til å gjøre fornybare energibærere (inkludert biogass) og annen energibruk som ikke omfattes av avgiften mer konkurransedyktig. Avgiften påløper alle former for ikke-avgiftspliktige utslipp fra forbrenning av fossil energi og med omtrent samme sats. Biogass er fritatt for denne avgiften

Regjeringen har startet arbeidet med å etablere Bionova, en finansieringsmekanisme for å støtte klimatiltak i landbruket. Bionova skal blant annet sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder en biobasert sirkulær økonomi og utvikling av løsninger slik at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. I tillegg vil Bionova garantere større verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge.

I de økonomiske planene til den norske regjeringen er biogass et billigere drivstoff enn naturgass utvunnet fra jorden, så prisen på biogass til forbrukeren har en tendens til å være billigere

Gjennomsnittlig pris på CNG i Norge.

Gjennomsnittsprisen på CNG i Norge.

NOK/KG

Prishistorikk for CNG Gjennomsnittspriser i Norge

Prisliste for bensinstasjon i Norge

Nyheter om prisen på CNG i Norge

Hvorfor kan du være interessert i CNG?

Nye CNG-modeller til salgs

Mer om CNG

Merker med CNG