benzinestations in oostenrijk met

Waterstofstations in oostenrijk in

Waterstofstations in oostenrijk in
tankstations-waserstof-oostenrijk

Oostenrijk heeft de ambitie om leider te worden in het gebruik van waterstof in Europa. De regering bereidt een nationale waterstofstrategie1 , waarover momenteel een openbare raadpleging wordt gehouden. Haar NECP (Nationaal Energie- en Klimaatprogramma) beschouwt hernieuwbare waterstof "als een sleuteltechnologie voor de integratie van de sector". een sleuteltechnologie voor sectorintegratie en -koppeling" en omvat een specifiek streefcijfer voor hernieuwbaar waterstofverbruik op basis van hernieuwbare elektriciteit van op elektriciteit gebaseerd hernieuwbaar waterstofverbruik van 1,1 TWh (4 PJ) in 2030. Nieuwe regelgevende en financiële maatregelen worden aangekondigd om de weg vrij te maken voor de weg vrijmaken voor hernieuwbare waterstof in de industrie, de bouw en het vervoer, waarbij de hele waardeketen van productie waardeketen van opwekking tot opslag, vervoer, distributie en eindverbruik.

Oostenrijk bevindt zich in een gunstige positie dankzij de huidige investeringen in waterstofonderzoek en proef- en demonstratieprojecten, alsmede in demonstratieprojecten, alsmede in de infrastructuur, b.v. waterstoftankstations, vervoer en levering, en in het potentiële IPCEI-project. infrastructuur met het potentiële IPCEI-project Green Hydrogen @ Blue Danube, het koolstofvrij maken van de staalindustrie, waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen, enz. waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen, enz. Oostenrijk heeft ook deelgenomen aan het HyLaw-project, dat de belangrijkste waarin de belangrijkste belemmeringen op regelgevingsgebied zijn geïnventariseerd en geëvalueerd met het oog op de vaststelling van prioriteiten voor maatregelen om deze belemmeringen uit de weg te ruimen.

De PNEC bevat geen sectorale streefcijfers voor waterstof, maar meer gedetailleerde subdoelstellingen en strategieën en maatregelen. kan worden uitgewerkt in het komende waterstofstrategiedocument.

Twee scenario's (hoog en laag) voor de vraag naar waterstof in 2020-2030 zijn ontwikkeld, gebaseerd op verschillende niveaus van Ambitie in relatie tot de nationale context. In het geval van Oostenrijk wordt uitgegaan van een aanzienlijke ontwikkeling van de vraag naar waterstof in het vervoer, voornamelijk voor personenauto's, bussen, vrachtwagens en treinen, en in beperkte mate in de luchtvaart (door middel van vloeibare brandstoffen op waterstofbasis of "power to liquid") en in de binnenvaart2

.

De jaarlijkse kosten van groene waterstofproductie (inclusief de kosten van specifieke hernieuwbare elektriciteitsbronnen), voor de De ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur (of de aanpassing van de bestaande infrastructuur) en de eindgebruikerstoepassingen, in het beschouwde scenario. De scenario's belopen respectievelijk 350 miljoen euro en 1,1 miljard euro. Deze activiteiten genereren toegevoegde waarde in de Toegevoegde waarde in de nationale economie, onder meer door het scheppen van banen bij de productie, de bouw en de exploitatie van waterstof. technologieën en bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

In Oostenrijk zijn er momenteel 5 waterstoftankstations open voor het publiek.

Kaart van waterstofstations in oostenrijk

Lijst van waterstoftankstations in oostenrijk

BRANDADDRESSPOST CODECITY OMVAndechsstraße 836020Innsbruck OMVOstbahnstraße 108041Graz OMVIZ NÖ Süd Straße Objekt 9 42351Wiener Neudorf OMVShuttleworthstraße 101210Wien OMVAn der Bundesstraße 14481Asten

Nieuws over waterstoftankstations in oostenrijk

Hoe waterstof tanken in oostenrijk in zijn werk gaat

Meer informatie over waterstofvoertuigen in oostenrijk

Waarom zou u geïnteresseerd zijn in waterstof?

Nieuwe H2 voertuigen te koop

Meer artikelen over waterstof

Merken met waterstof